Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden..

Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Tuinartikelenoutlet.nl, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 321350200000.

Artikel 1:
Algemeen

1. Tuinartikelenoutlet.nl is een handelsnaam van VOF H.A.B. Innovatie te Hoevelaken. 
2. Tuinartikelenoutlet.nl houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van goederen en
    diensten 
aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

Artikel 2: 
Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder:

Afnemer:
- Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tuinartikelenoutlet.nl in contact treedt
  over de tot standkoming van een overeenkomst.

Overeenkomst:
- Iedere overeenkomst die tussen Tuinartikelenoutlet.nl en afnemer tot stand komt, elke
  wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding
  en ter uitvoering van die overeenkomst.

Order:
- Iedere opdracht van afnemer aan Tuinartikelenoutlet.nl

Bericht:
- Iedere mogelijke kennisgeving van Tuinartikelenoutlet.nl aan afnemer, daaronder
  begrepen - maar niet beperkt tot -, internetsite, brochures, advertenties, catalogi, offertes,
  opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, e-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven.

Overmacht:
- Elke van de wil van Tuinartikelenoutlet.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
  nakoming van haar verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd
  of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van
  Tuinartikelenoutlet.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van
  het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook
  gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie
  door Tuinartikelenoutlet.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden
  verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie,
  telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te
  verkrijgen vergunning.

Artikel 3:
Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
    daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Tuinartikelenoutlet.nl en afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer
    wordt door Tuinartikelenoutlet.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4:
Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst en opgave en aanduidingen van producten

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Tuinartikelenoutlet.nl niet en geldt slechts als een
    uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Tuinartikelenoutlet.nl een
    order schriftelijk aanvaardt of door Tuinartikelenoutlet.nl uitvoering aan een order wordt
    gegeven.
3. Alle opgaven door Tuinartikelenoutlet.nl van getallen, specificaties, en/of andere
    aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Tuinartikelenoutlet.nl kan er
    echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. Tuinartikelenoutlet.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of
    opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de
    bestelling door afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending na
    vooruitbetaling.

Artikel 5:
Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Tuinartikelenoutlet.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 6:
Afleveringstermijnen

1. Een door Tuinartikelenoutlet.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde
    van de aanbieding voor Tuinartikelenoutlet.nl geldende omstandigheden en, voor
    zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Tuinartikelenoutlet.nl, op de
    door die toeleveranciers aan Tuinartikelenoutlet.nl verstrekte gegevens.
2. Indien Tuinartikelenoutlet.nl voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel
    hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de
    afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens,
    hulpmiddelen en het totaal bedrag van de order in het bezit zijn van Tuinartikelenoutlet.nl.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
    uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
    Tuinartikelenoutlet.nl derhalve bij bericht in gebreke te worden gesteld, waarbij haar
    een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op
    de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, dan zal het betaalde bedrag
    worden teruggestort minus de door Tuinartikelenoutlet.nl gemaakte kosten, schaden
    en interessen.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige
    schadevergoeding ter zake.
6. Tuinartikelenoutlet.nl heeft te allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.

Artikel 7:
Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Tuinartikelenoutlet.nl de wijze van
    verzending. Normaliter vindt de levering plaats met een vrachtwagen met traileroplegger en
    een vaste palletgrijper welke een kleine actieradius van maximaal 2 meter heeft.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het
    opgegeven adres, of zoals vermeld artikel 7.3, ter ontvangst worden aangeboden.
3. De goederen worden geleverd zo dicht mogelijk bij de plek van het leveringsadres.
4. Tuinartikelenoutlet.nl levert in principe af op het leveringsadres, echter het is mogelijk dat de
    vrachtwagen niet alle adressen kan bereiken. Tuinartikelenoutlet.nl is niet gehouden te
    controleren of levering op het leveringsadres mogelijk is. Dit is namelijk naar inzicht van de
    vrachtwagenchauffeur ter plaatse.
5. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.

Artikel 8:
Retourgarantie

Afnemer, uitsluitend in de hoedanigheid van consument heeft het recht de afgeleverde
producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen na ontvangst aan Tuinartikelenoutlet.nl
te retourneren. Tuinartikelenoutlet.nl zal als dan aan afnemer de ontvangen (koop)som terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder
de navolgende voorwaarden:
1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik
2. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor retourzending.
3. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde
    dient in ongeschonden staat te zijn alle meegezonden documentatie en
    verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, dit is alles naar
    inzicht van de fabrikant.
4. De retourzending moet uiterlijk op de 15e dag na ontvangst van het geleverde door afnemer
    weer in het bezit van Tuinartikelenoutlet.nl zijn
5. De kosten van de retourzending zijn voor afnemer

Artikel 9:
Verzuim / ontbinding

1. Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit
    enige overeenkomst mocht voortvloeien, is afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en
    is Tuinartikelenoutlet.nl gerechtigd: de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee
    samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld
    en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of
    gedeeltelijk te ontbinden.
2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van)
    faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van afnemer, zullen alle
    overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Tuinartikelenoutlet.nl
    afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende
    overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Tuinartikelenoutlet.nl gerechtigd de
    uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door afnemer voldoende
    zeker is gesteld.
3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van
    Tuinartikelenoutlet.nl op grond van de wet en de overeenkomst.
4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (I) 9.1 of (II) 9.2 zijn respectievelijk
    (I) alle vorderingen van Tuinartikelenoutlet.nl op afnemer uit hoofde van de betreffende
    overeenkomst (en) en (II) alle vorderingen van Tuinartikelenoutlet.nl op afnemer
    onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Tuinartikelenoutlet.nl gerechtigd de
    afgeleverde producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Tuinartikelenoutlet.nl
    en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van afnemer te
    betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige
    maatregelen te nemen teneinde Tuinartikelenoutlet.nl in staat te stellen haar rechten
    te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor afnemer.

Artikel 10:
Garanties

1. Indien Tuinartikelenoutlet.nl producten aan afnemer aflevert, die Tuinartikelenoutlet.nl van
    haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van
    derden, is Tuinartikelenoutlet.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte
    van afnemer gehouden dan waarop Tuinartikelenoutlet.nl ten opzichte van haar
    toeleverancier aanspraak kan maken.
2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de
    contractvoorwaarden, direct bij levering aan de bezorger worden gemeld, tevens dient de
    afnemer Tuinartikelenoutlet.nl binnen 3 dagen in te lichten over het gebrek. Reclamaties
    welke door Tuinartikelenoutlet.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen,
    behoeven niet door Tuinartikelenoutlet.nl in behandeling te worden genomen.

Artikel 11:
Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in berichten, zoals catalogi,
    website, prijslijsten en/of offertes van Tuinartikelenoutlet.nl, uitgedrukt in Euro's, en inclusief
    omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de
    kosten van
 verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende bericht, alsmede
    alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het
    vervoer daarvan.
2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor
    Tuinartikelenoutlet.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen,
    vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de
    overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Tuinartikelenoutlet.nl het recht de
    daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.
3. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen
    binden Tuinartikelenoutlet.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 12:
Betaling

1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeldt op de
    factuur, voorafgaand aan de levering aan Tuinartikelenoutlet.nl betalen. Alle betalingen
    zullen op een door Tuinartikelenoutlet.nl aan te wijzen bankrekening (rekeningnummer
    van de ABN-AMRO te Amersfoort) worden gedaan.
2. Alle door Tuinartikelenoutlet.nl in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of
    inhouding worden voldaan. afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder
    niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Tuinartikelenoutlet.nl op te schorten.
3. Indien afnemer jegens Tuinartikelenoutlet.nl in verzuim is, is hij verplicht
    Tuinartikelenoutlet.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
    De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van
    het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 100,00 te vermeerderen met de
    daarover verschuldigde omzetbelasting.
4. Indien Tuinartikelenoutlet.nl nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of
    andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen
    in dit artikel.

Artikel 13:
Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Tuinartikelenoutlet.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met
    inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
2.
Tuinartikelenoutlet.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit
    overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van
    (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies,
    bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke
    aansprakelijkheid van Tuinartikelenoutlet.nl te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op
    grond van een overeenkomst door Tuinartikelenoutlet.nl aan afnemer gefactureerde en
    factureerbare bedragen (inclusief omzetbelasting), per product of dienstverlening ten
    aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.
4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Tuinartikelenoutlet.nl zal
    afnemer Tuinartikelenoutlet.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect
    verband houdende met (het gebruik van) de producten of dienstverlening en zal hij
    Tuinartikelenoutlet.nl alle schade vergoeden die Tuinartikelenoutlet.nl lijdt als gevolg van
    dergelijke aanspraken.

Artikel 14:
Overmacht

1. Indien Tuinartikelenoutlet.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens afnemer
    kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de
    overmachttoestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst
    schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit
    rechtvaardigt.
3. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet
    als Tuinartikelenoutlet.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Tuinartikelenoutlet.nl zal afnemer zo spoedig mogelijk van een overmacht op de
    hoogte stellen.

Artikel 15:
Verplichtingen van afnemer

1. Afnemer zal aan Tuinartikelenoutlet.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van
    Tuinartikelenoutlet.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in
    voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig
    of niet  overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Tuinartikelenoutlet.nl staan of
    indien afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft
    Tuinartikelenoutlet.nl het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van
    Tuinartikelenoutlet.nl in rekening te brengen.

Artikel 16:
Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige
    derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
    Tuinartikelenoutlet.nl

Artikel 17:
Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op alle geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, alsmede iedere overeenkomst, is
    bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij
    uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
    Fouten en misstellingen voorbehouden.

Terug
Copyright © 2018 Tuinartikelen Outlet